Dzisiaj jest 27 Lipca 2017, Czwartek, imieniny obchodzą:


Regulamin Misja Julka

Regulamin Konkursu Plebiscyt na Najlepszego Sołtysa w Powiecie Gostyńskim

 

INFORMACJE OGÓLNE

 §1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Akcji Misja Julka  (zwanej dalej Misją).

§2.
Organizatorem Misji jest  Gazeta Gostyńska i portal gostyn24.pl (zwana dalej Organizatorem).

 §3.

Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

§4.

Czas trwania:  od godz. 9:00 od 30 czerwca 2017 r. do godz. 23.59, do 16 sierpnia 2017 r. 

§5.

Udział w Misji mogą brać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16. roku życia, jeśli wyraża na to zgodę opiekun prawny.

 

GŁOSOWANIE

 §7.

Warunkiem uczestnictwa w Misji jest wysłanie sms o treści JULKA. Sms należy wysłać pod numer 7248, w treści podając słowo JULKA 

 §8.

Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów bądź kuponów.

 §9.

1 SMS ma 160 znaków (spacje są liczone jako znaki)

 §10.

1 sms = 1 głos (2,46 z VAT)

 §11.

By ubiegać się o nagrody należy wysłać przynajmniej jeden sms

 §12.

By wyłonić zwycięzców Organizator powoła Kapitułę, która w skład której wejdą przedstawiciele redakcji Gazety Gostyńskiej i portalu gostyn24.pl oraz przedstawiciele Tęczowej Armii

 §13.

Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej minimum 24 godz. przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 21 sierpnia 2017 r. w redakcji Gostyn24 przy ul. Św. Flriana 3 w Gostyniu

 

DANE OSOBOWE

 §14.

Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Misji automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Misji. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Misji i jej rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

REKLAMACJE

 §15.

Ewentualne reklamacje dotyczące Misji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „KMisja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Misji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§16.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Misji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Misji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Misji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

 §20.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w Misji oraz podziękowanie za udział

§21.

Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.


NAGRODY 
§22.
Nagrodami w Misja Julka  są:
1x Telewizor LED 32 cale dla osoby, która zdobędzie największa ilośc głosów
2x Sprzęta AGD ( robot kuchenny) dla 2 osób,  które uzyskają następne w kolejności wyniki 
RABAT 10% na wszystke, dmuchańce, baseny i dodatki basenowe, a także dziecięce artykuły plenerowe oraz  grille oferowane przez gostyński BRICOMARCHE (do czasu zakończenia Misji)
10x Dyplomy dla osób, któr wysłały najwięcej smsów


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

§23.

Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się po odbiór nagrody w redakcji Gostyn24, przy ul. Św. Floriana 3 do dnia 25 siernia 2017r. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika.


ODBIÓR I PODATEK

 §24.

Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie protokołu odbioru nagrody, co jest równoznaczne z podaniem

wszystkich niezbędnych danych, jak: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i

podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.
 

§25.

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

2. Nie może również jej odsprzedać, oddać przez okres jednego roku od wygranej.

3. Zabronione jest także niszczenie, zaklejanie oraz usunięcie ewentualnych reklam znajdujących się na nagrodzie głównej.
4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

§26.

Zwycięzca Misji jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Fundator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Fundatora.

§27.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie gostyn24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

§29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do udziału w Misji nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Misji.

§30.

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Organizator 

  • Poleć nas znajomemu:

Złap aktualne okazje

OBUWIE DAMSKIE NIKE
160 PLN 219 PLN
Oprawa damska
Dres dziecięcy Puma
89 PLN 149 PLN
Oprawa damska
Obuwie męskie NIKOPOL skóra
189 PLN
OBUWIE ADIDAS MĘSKIE
219 PLN 249 PLN